Rekonstrukcija Mrzlek Renče Vogrsko

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

IZJAVA ZA JAVNOST (november 2023)

Spoštovane občanke in občani,

Z veseljem sporočamo, da je Občina Renče-Vogrsko uspešno zaključila projekt "Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek". Projekt je bil izveden z namenom izboljšanja in posodobitve obstoječega vodovodnega sistema ter zagotavljanja boljše oskrbe s pitno vodo.

V okviru projekta smo izvedli obsežno rekonstrukcijo in prenovo obstoječih vodovodnih cevi ter postavili nove cevovode, ki omogočajo nemoteno oskrbo s pitno vodo na območju Mrzlek in zagotovilo še večjo kakovost vode, ki teče iz pipe.

Zaradi starega in dotrajanega vodovodnega omrežja, neprimerno nizkih ali previsokih tlakov, so bile zaznane velike tlačne izgube in tudi premajhne hitrosti na posameznih odsekih infrastrukture.

Uporabniki so se posledično občasno srečevali s težavami, kot so kakovostno in organoleptično neustrezna pitna voda. Občina Renče-Vogrsko je v sodelovanju z družbo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. ter s pomočjo sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije (iz Kohezijskega sklada) z željo po odpravi omenjene težave izvedla ukrepe s katerim sta povečali zanesljivost in varnost obratovanja vodovodnega sistema in izpeljala projekt "Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek". HkraE zagotavlja varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo na območju občine Renče-Vogrsko. S temi ukrepi je bil 3.560 prebivalcem zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode.


Izboljšava se je izvedla na petih vodovodnih odsekih v skupni dolžini 4.600 m:

1. Odsek 1 - Rekonstrukcija magistralnega cevovoda na odseku med Bazaro in Volčjo Drago.
2. Odsek 2 - Gradnja povezovalnega vodovoda Bilje - Bukovica.
3. Odsek 3 - Rekonstrukcija magistralnega cevovoda na odseku med Britofom in Renčami.
4. Odsek 4 - Rekonstrukcija primarnega cevovoda na odseku med Renčami in Žigoni.
5. Odsek 5 - Rekonstrukcija primarnega cevovoda na odseku med Renčami in Arčoni.


Cilj projekta je bil izboljšati hidravlične značilnosti vodovodnega sistema, kar pomeni večjo stabilnost in zanesljivost oskrbe s pitno vodo za vse prebivalce občine Renče-Vogrsko. Poleg tega bo projekt
omogočil tudi prihodnjo širitev omrežja, kar je pomembno za naš razvoj in povečanje kakovosti življenja v občini.

Vrednost projekta je znašala 2.638.236,49 evrov, za izvedbo pa smo pridobili tudi sofinanciranje s strani Evropske unije v znesku 1.557.639,61 evrov (Udeležba Kohezijskega sklada EU in proračuna Republike Slovenije). Projekt je bil zaključen v predvidenem roku ter brez večjih zapletov.

Verjamemo, da bo izvedba projekta "Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek" pozitivno prispevala k boljši kakovosti življenja v naši občini ter zagotovila stabilno oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce. Zahvaljujemo se vam za potrpežljivost med izvedbo del in se veselimo, da bomo skupaj uživali v koristih tega projekta.

Projekt se je izvajal kot del širšega infrastrukturnega projekta, v okviru katerega je občina vzporedno z obnovo vodovoda investirala tudi v izgradnjo fekalnih kanalizacijskih vodov (sofinancirano s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost) in meteorne kanalizacije ter cestne razsvetljave.

Hvala vam.

Slika